ДОГОВІР-ОФЕРТА

Україна

Цей документ являється відкритою пропозицією (далі - Оферта) ФОП Нагорнюк Віталій Леонідович (надалі іменується Виконавець) щодо укладення Договору на надання послуг (далі - Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає ЗАМОВНИКОМ (акцепт оферти рівносильний укладенню Договору на умовах викладених в Оферті).

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ-ОФЕРТІ

Застосовані в цьому Договорі-Оферті терміни та визначення, якщо з контексту не випливає інше або спеціально не буде встановлено інше, використовуються в наступному їх значенні:

Оферта – даний документ «Публічний договір-оферта по надання послуг «Сервіс Snowy Show».

Акцепт оферти – повне і беззаперечне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій, передбачених цією офертою. Акцепт оферти створює договір оферти.

Договір оферти – договір між Виконавцем і Замовником на надання послуг, який укладається за допомогою акцепту оферти.

Віджет – розроблений Виконавцем програмний код, що встановлюється на веб-сайті Замовника та дозволяє отримувати Послуги Виконавця.

Код доступу до Snowy Show – програмний код, що дозволяє отримувати послуги Виконавця на веб-сайтах.

Особистий кабінет – сторінки Замовника на Сайті, що дозволяють, крім іншого, вибирати і оплачувати Тарифний план, отримувати інформацію про хід надання Послуг, користуватися іншими можливостями Сервісу і т. д.

Замовник – фізична особа, яка здійснила акцепт оферти й являється, таким чином, Замовником послуг Виконавця за укладеним Договором оферти та отримала доступ до інформаційних послуг порталу Snowy Show.

Виконавець – ФОП Нагорнюк Віталій Леонідович.

Сайт – інформаційний ресурс в мережі Інтернет за адресою https://snowyshow.com, що підтримується і обслуговується Виконавцем.

Тарифний план – сукупність послуг Виконавця, об'єднаних в «пакет» певної вартості. Вартість Тарифного плану залежить від кількості і складу включених в пакет Послуг. Тарифні плани розміщені на Сайті за адресою: https://snowyshow.com і є обов'язковою частиною цієї Угоди.

Послуги – надання різноманітної інформації та інтернет-сервісів, онлайнові та інформаційні послуги, що здійснюються «Snowy Show», доступ до яких надано на домені https://snowyshow.com

Сервіс – сукупність програмно-технічних засобів і рішень Виконавця, включаючи Сайт, Віджет Snowy Show, алгоритми інтелектуального аналізу даних та інший інструментарій, доступний Замовнику протягом періоду надання Послуг.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

1.1 Цей Договір-Оферта визначає порядок надання фізичним особам (Замовникам) послуг комунікації (далі іменованих «Послуги»), а також – встановлює взаємні права та обов'язки Сторін, що беруть участь в цій Угоді.

1.2 Сторони погоджуються з тим, що Послуги, що надаються відповідно до цієї Угоди, надаються у формі передбаченої цим Договором, тобто без будь-яких гарантій і зобов'язань з боку Виконавця в разі неможливості надання Послуг або перебоїв у наданні Послуг (затримки, збою, збереження і надійність доставки кореспонденції й т.п.).

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

2.1 Підписанням друкованої версії цієї форми або натисканням кнопки «Я приймаю» в персональному кабінеті, або реєстрацією на сайті Snowy Show, або установкою коду доступу до системи Snowy Show на призначеному для користувача сайті, або ж поверненням цього повідомлення в інший спосіб, Ви даєте свою згоду на те, що Ваш доступ і користування даними веб-сайтом підпорядковується положенням та умовам даного Договору-оферти, і будь-яким іншим постановам, умовам, що містяться на веб-сайті.

2.2 Необхідною умовою для виконання Угоди є надання Замовником коректних даних при заповненні анкети в Особистому кабінеті, в т.ч. даних, що стосуються веб-сайту (ів), реквізитів і контактів Замовника.

2.3 Замовник заявляє і гарантує, що використанні для надання Послуг телефонні номери належать особисто йому і застосовуються в цілях, що не суперечать законодавству.

2.4 У разі виявлення невідповідностей анкетних даних або недоступності Замовника за вказаними телефонними номерами, Виконавець залишає за собою право тимчасово зупинити або повністю припинити надання Послуг без попереднього повідомлення Замовника.

3. ЦІНА І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1 Після укладення Угоди Замовнику стає доступним Віджет, який він може встановити на своєму веб-сайті. У разі, якщо Замовнику необхідно встановити Віджет на більш ніж одному веб-сайті, він заповнює додаткову анкету для кожного свого веб-сайту в Особистому кабінеті, після чого йому стає доступним новий Віджет.

3.2 Всі надані Виконавцем Послуги згідно з цією Угодою враховуються в рамках оплаченого Замовником тарифного плану.

3.3 Вартість Послуг визначається застосовним Тарифним планом, який Замовник самостійно обирає в розділі Особистого кабінету.

3.4 Оплата за Угодою здійснюється Замовником одним з доступних на Сайті способів після вибору застосовуваного тарифного плану. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або дата надходження інформації про оплату від оператора платіжної системи, використовуваної Сторонами для здійснення розрахунків за допомогою мережі Інтернет.

3.5 Після надходження оплати Виконавець негайно надає Замовнику можливість почати користуватися Послугами. Інформація про хід виконання Послуг доступна в Особистому кабінеті Замовника в режимі реального часу.

3.6 Термін дії Тарифного плану, протягом якого Замовник може користуватися Послугами, зазначений на сайті Snowy Show в розділі «Тарифи». Послуга вважається наданою за фактом повного використання включених в Тарифний план Послуг. Невикористання Замовником Послуг і можливостей Сервісу з будь-якої причини не є підставою для повернення сплачених коштів.

3.7 Протягом періоду надання Послуг Тарифний план може бути змінений на будь-який Тарифний план. Відповідна заміна Тарифного плану здійснюється в Особистому кабінеті Замовника, за допомогою додаткової оплати за новим Тарифним планом.

4. Права та обов'язки сторін

4.1 Права та обов'язки Замовника:

4.1.1 Замовник має право в будь-який час відмовитися від використання послуг шляхом видалення коду доступу до системи Snowy Show з призначених для користувача веб-сайтів.

4.1.2 Замовник зобов'язується дотримуватися умов цієї Угоди.

4.1.3 Замовник зобов'язується не вживати дій, спрямованих на підрив мережевої безпеки або порушення роботи програмно-технічних засобів даного веб-сайту.

4.1.4 Замовник зобов'язується не використовувати послуги для поширення інформації, зміст якої суперечить нормам національного і міжнародного права.

4.1.5 Замовник зобов'язується здійснювати оплату в розмірі та в строки зазначені на сторінці оплати сайту Snowy Show.

4.1.6 Замовник підтверджує згоду з цінами, опублікованими на сайті Snowy Show, у тому числі в разі їх зміни Виконавцем. Зміни вступають в дію з моменту їх публікації на сайті Snowy Show.

4.1.7 Замовник має право розірвати договір, направивши офіційний запит на поштову адресу Виконавця і на електронну адресу Виконавця з темою «Розірвання договору». Після чого, Виконавець зобов'язаний протягом 10 днів видалити дані Замовника зі своєї бази даних.

4.2 Права і обов'язки Виконавця:

4.2.1 Виконавець зобов'язується забезпечити конфіденційність інформації особистого характеру наданої Замовником при заповненні реєстраційної форми, за винятком випадків, коли надання такої інформації є необхідною умовою надання Послуг, або коли надання такої інформації є обов'язковим в силу вимог нормативних актів міжнародного законодавства.

4.2.2 Виконавець має право зберігати, передавати партнерам, а також використовувати в цілях поліпшення якості наданої послуги інформацію про всі підключення Замовника, включаючи IP-адреси, cookies і адреси запитуваних сторінок, якщо така інформація була отримана в ході надання Послуг.

4.2.3 Виконавець має право без попереднього повідомлення видаляти будь-яку інформацію, розміщену Замовником на Snowy Show, якщо вважатиме, що характер або зміст цієї інформації порушує чинні нормативні акти міжнародного права, має образливий характер, порушує права і законні інтереси інших громадян або суперечить цьому Договору-Оферті.

4.2.4 Виконавець має право при порушенні Замовником умов цього Договору тимчасово зупинити або припинити надання Послуг даному Замовнику без попереднього повідомлення, в тому числі, якщо вважатиме, що інформація, представлена Замовником в реєстраційній анкеті, не відповідає дійсності (без повернення сплаченої суми).

4.2.5 Виконавець має право змінювати ціну послуг шляхом опублікування нових цін на сайті Snowy Show.

5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1 Виконавець повністю звільняється від відповідальності за неможливість користування Послугами або неякісне надання Послуг.

5.2 Виконавець повністю звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, або завдані збитки іншим веб-сайтам Замовників за цим Договором-Офертою, якщо невиконання або неналежне виконання, або завдана шкода є наслідком обставин непереборної сили, що має техногенний характер, а саме: аварія (збій в роботі) в силових електричних або комп'ютерних мережах, або інших системах електричного зв'язку, що використовуються для функціонування Snowy Show, або інших веб-сайтів, у разі не обережних дій Замовників, чи в результаті умисних протиправних дій третіх осіб або будь-яких інших дій осіб, спрямованих на порушення функціонування Snowy Show та інших веб-сайтів Замовників.

5.3 Виконавець не несе відповідальності за роботу веб-сайтів Замовників, в тому числі, якщо робота цих сайтів була зупинена, пошкоджена в зв'язку з використанням Послуги.

5.4 Виконавець звільняється від відповідальності у разі повної або часткової втрати інформації Замовника, якщо така втрата була викликана навмисними або необережними діями самого Замовника (видалення об'єктів і заявок Замовника тощо).

5.5 Виконавець не несе відповідальності за правдивість інформації, інформаційних чи рекламних матеріалів, або їх відповідність бажанням або потребам Замовника, а також за будь-які збитки або упущену вигоду, як Замовника, так і будь-яких третіх осіб, навіть якщо це стало результатом використання або неможливості використання Послуг.

5.6 Виконавець не несе відповідальності за якість, зміст і наслідки використання будь-яких ресурсів, посилання на які Замовник отримав на Snowy Show, або в результаті надання Послуг.

5.7 Замовник визнає і погоджується з тим, що Послуги Snowy Show, інформаційні матеріали, що публікуються Snowy Show і його партнерами, комп'ютерні програми, які використовуються для надання Послуг, і дизайн порталу охороняються актами міжнародного законодавства, що діють в цій галузі.

5.8 Використання та цитування зазначених матеріалів допускається тільки з посиланням на Snowy Show і партнерів, які надали зазначені матеріали.

5.9 Сервіс надається Користувачеві «як є» (as is) відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципам. Це означає, що за проблеми, що виникають в процесі установки, оновлення, підтримки та експлуатації (в т. ч. проблеми сумісності з іншими програмними продуктами (пакетами, драйверами і ін.), невідповідності результатів використання Сервісу очікуванням Користувача і т.п.), Виконавець відповідальності не несе. Замовник повинен розуміти, що несе повну відповідальність за можливі негативні наслідки, викликані несумісністю або конфліктами Сервісу з іншими програмними продуктами, встановленими на комп'ютері Замовника.

Послуга непридатна і не може бути використаний в інформаційних системах, що працюють в небезпечних середовищах, або обслуговують системи життєзабезпечення, в яких збій у роботі Програми може створити загрозу життю людей або спричинити великі матеріальні збитки.

6. Порядок внесення змін і доповнень до ДОГОВІРУ-ОФЕРТИ

6.1 Зміни та/або доповнення до цього Договору-Оферти вносяться в односторонньому порядку за рішенням Виконавця.

6.2 Зміни та/або доповнення, що вносяться Виконавцем до цього Договору-Оферти за власною ініціативою, набирають чинності в день їх опублікування на порталі Snowy Show.

6.3 Зміни та/або доповнення, що вносяться до цього Договору-Оферти Виконавцем у зв'язку зі зміною законодавства, набувають чинності одночасно з набуттям чинності змін до даних актів законодавства.

6.4 Текст змін та/або доповнень цього Договору-Оферти або його нова редакція доводиться Виконавцем до загального відома шляхом публікації відповідної інформації на порталі Snowy Show.

6.5 Положення цього Договору-оферти, як і всіх його наступних редакцій, є обов'язковими для всіх Замовників Snowy Show, в тому числі і раніше зареєстрованих.

7. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Справжнім Додатком, Сторони домовилися про нижченаведені положення по обробці персональних даних, що надаються Замовником Виконавцю з метою виконання Договору.

7.1 Під обробкою персональних даних Замовника (суб'єкта персональних даних) розуміються дії (операції) Виконавця з персональними даними, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних.

7.2 Метою надання Замовником персональних даних і подальшу обробку їх Виконавцем є отримання Замовником послуг Виконавця. Справжня Згода діє протягом терміну дії Договору і не менше трьох років з моменту розірвання Договору.

7.3 Укладення цього Додатку визнається Сторонами згодою Замовника на обробку наступних персональних даних: прізвища, імені, по батькові; поштових адрес (за місцем реєстрації і для контактів); номерах телефонів; адресах електронної пошти (E-mail). Після закінчення обробки персональних даних Замовника, Виконавець (після закінчення передбачених чинним законодавством строків зберігання документів, що містять персональні дані) забезпечує їх знищення.

7.4 Замовник, з метою виконання цього Договору, надає Виконавцю право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір і накопичення; зберігання протягом терміну дії Договору і не менше ніж встановлені нормативними документами терміни зберігання звітності, але не менше трьох років, з моменту дати припинення дії Договору; уточнення (оновлення, зміна); використання; знищення; знеособлення; передача, в т.ч. транскордонна, третім особам з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

7.5 У випадку, якщо Виконавець вважає, що вжиті ним заходи не можуть забезпечити повний захист персональних даних при передачі, в т.ч. транскордонної, Замовник погоджується з тим, що його персональні дані будуть передані в знеособленому вигляді, в разі якщо це не спричинить непрацездатність послуг Замовника.

7.6 Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Замовником відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Виконавця. При цьому, Замовник згоден з тим, що такий відгук може спричинити припинення надання послуг Виконавцем Замовнику.

8. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

Акцептом оферти Користувач дає свою згоду на те, що його доступ до Сервісу та користування Сервісом і Сайтом підпорядковується положенням і умовам даної Оферти, і будь-яким іншим постановам, і умов, що містяться на Сайті. Акцепт оферти проводиться одним або одночасно кількома зазначеними способами:

8.1 Підписанням друкованої версії даної Оферти або натисканням кнопки «РЕЄСТРАЦІЯ» при здійсненні реєстрації на Сайті.

8.2 Реєстрацією на Сайті та створення Акаунта Користувача.

8.3 Установкою коду доступу до Сервісу Snowy Show на сайті Користувача.

9. Заключні положення

9.1 У випадку, якщо будь-яка з умов цього Договору-оферти втратить юридичну силу, буде визнано незаконним чи буде виключено з цього Договору-оферти, це не тягне недійсність інших умов цього Договору-оферти, які збережуть юридичну силу і є обов'язковими для виконання всіма Сторонами.

9.2 За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і/або чинним законодавством України.

10. РЕКВІЗИТИ
Виконавець

ФОП Нагорнюк Віталій Леонідович

33000, Україна, м. Рівне,
вул. Степана Бандери, 14А
тел. +38 (098) 982 81 11
info@snowyshow.com

ЗАМОВНИК